កិច្ច​ប្រជុំជាមួយក្រុមបេសកកម្មនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ UNDP

GSSD meeting 4Oct2016នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.) និងក្រុមការងារ បានទទួលជួបប្រជុំជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្មនៃ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហ​ប្រជាជាតិ UNDP ដឹកនាំ​ដោយលោក Jo Scheuer ដើម្បី​ពិនិត្យ និងពិភាក្សា​លើវឌ្ឍន​ភាព​នៃការធ្វើ​មូលដ្ឋា​នីយកម្ម​គោលដៅ​​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​សាកល ចំណុចដៅ និងបណ្តាសូចនាករ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងតួនាទីភារកិច្ចរបស់ ក.ជ.អ.ច. និងក្រសួង​បរិស្ថាន។

Read more...
 

Press Release - National Council for Sustainable Development's First Meeting

1st NCSD meeting 31Aug2016 2The first meeting of the National Council for Sustainable Development (NCSD) was held at the Ministry of Environment on 31 August 2016 under chairmanship of H.E. Say Samal, Minister of Environment and NCSD chairman. This meeting brought together for the first time senior government representatives at the central and provincial to review and decide on a wide range of agenda items such as: NCSD logo, structure and subsidiary bodies, rules and procedures, priority strategic programmes, as well as to hear the updates on the National Environmental Strategy and Action Plan (NESAP) and the Environmental Code.

Read more...
 

New Release – Report on Climate Public Expenditure Review 2013-2014

Report on CPER 2013 2014 Cover pageThe Cambodia Climate Public Expenditure Review (CPER) report has been developed, with technical support from the National Council for Sustainable Development (NCSD) and Cambodia Climate Change Alliance (CCCA), by the Climate Change Technical Team of Ministry of Economy and Finance (MEF).

This review presented the evolution of public expenditure since 2009 and analyzes its alignment with Climate Change Action Plans (CCAPs) in key ministries is part of a broader effort by the MEF to support the Cambodian Climate Change Strategic Plan adopted by the RGC in 2013, and to ensure that climate change, as a cross-cutting priority in the National Strategic Development Plan (NSDP) 2014-2018, is well reflected in public investments and activities on the ground. Key findings are:

Read more...
 

New Release - Climate Change Action Plan for Ministry of Environment 2016-2018

Climate Change Action Plan for MoE 2016 2018 En FINAL CoverTo promote implementation of the strategic objectives of the CCCSP 2014-2023, Ministry of Environment (MoE) has developed the present Climate Change Action Plan for the period 2016-2018, in alignment with the mandates of the ministry and of the General Secretariat of the National Council for Sustainable Development (GSSD). The Climate Change Action Plan (CCAP) sets out the key priority actions for Ministry of Environment three General Directorates of Environmental Knowledge and Information, Environmental Protection, and Nature Conservation and Protection Administration, through which they can support the implementation of CCCSP. It also sets clear guidance on key priority actions for the GSSD, in particular for the Department of Climate Change Department, as well as the Departments of Science and Technology, Green Economy, and Biodiversity.

 

Climate Change NewsLinks

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • 1

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ