បញ្ជីសំណួរស្ទង់មតិ អំពីឯកសារចំណេះដឹង និងទំនាក់ទំនង

បញ្ជី​សំណួរ​ស្ទង់​មតិ​នេះ​ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​ដែលមាន​ស្រាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ការប្រមូល​នេះ​ជួយ​ឱ្យ​យើង​ដឹង​នូវ​សម្ភារៈ​ដែលមាន​ស្រាប់​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​តម្រូវ​ផ្នែក​អប់រំ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ឡើង។

ការបំពេញ​បញ្ជី​សំណួរ មាន​ភាពងាយស្រួល និង​ចំណាយពេល​តិចជាង៣នាទី។សូម​បំពេញ​បញ្ជី​សំណួរ​ដូចខាងក្រោម​សម្រាប់​ឯកសារនីមួយ។លទ្ធផល នឹង​ត្រូវបាន​ចែករំលែក​ជា​សាធារណៈ។

សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការសហកា​របស់លោក​អ្នក។

 

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

សំណួរខ្លីៗ